รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/34ธรรมปฏิบัติ ในรูปแบบของปทานุกรม สำหรับคนนอกวัด พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) ธรรมปฏิบัติ ในรูปแบบของปทานุกรม สำหรับคนนอกวัด [พ.ศ.2514] หน้า [1]-[20]...