รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/33บรรยายอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่น 2514 25 เม.ย. 2514ชิ้น (ITEM) บรรยายอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่น 2514
[25 เม.ย.2514] หน้า [1]-[259]...