รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/28ปริศนาธรรมชุดกายนคร 20 ก.พ. 2505ชิ้น (ITEM) ...
   BIA6.3/28ปริศนาธรรมชุดกายนคร 20 ก.พ. 2505ชิ้น (ITEM) ...