รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/26แนวการปฏิบัติธรรมในสวนโมกขพลาราม (โดยสังเขป) 11 มี.ค. 2501 ถึง 29 พ.ค. 2501แฟ้ม แนวปฏิบัติธรรมในสวนโมกขพลาราม (โดยสังเขป)
[11 มี.ค. - 29 พ.ค.2501]
หมายเหตุ มีเอกสารซ้ำ 1 ชุด...
   BIA6.3/26แนวการปฏิบัติธรรมในสวนโมกขพลาราม (โดยสังเขป) 11 มี.ค. 2501 ถึง 29 พ.ค. 2501ชิ้น (ITEM) แนวการปฏิบัติธรรมในสวนโมกขพลาราม (โดยสังเขป)
[11 มี.ค. - 29 พ.ค.2501] หน้า [1]-[183]
หมายเหตุ มีเ...