รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/23ธรรมเทศนา 25 พุทธศตวรรษ เรื่อง ทางดับทุกข์แห่งยุคปัจจุบัน พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) ธรรมเทศนา 25 พุทธศตวรรษ เรื่อง ทางดับทุกข์แห่งยุคปัจจุบัน
[พ.ศ.2500] หน้า [1]-[14]...