รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/21เรื่องการขบฉัน 8 ก.ค. 2498 ถึง 13 ก.ค. 2498ชิ้น (ITEM) คำบรรยายในพรรษาประจำวัน [ก.ค.2498-ก.ย.2499]
- เรื่องการขบฉัน [8-9-11-13 ก.ค.2498] หน้า [1]-[25]...
   BIA6.3/21เรื่องการนุ่งห่ม 17 ก.ค. 2489 ถึง 20 ก.ค. 2489ชิ้น (ITEM) คำบรรยายในพรรษาประจำวัน [ก.ค.2498-ก.ย.2499]
- เรื่องการนุ่งห่ม [17-20 ก.ค.2498] หน้า [26]-[40] ...
   BIA6.3/21เรื่องการใช้สอย 22 ก.ค. 2498ชิ้น (ITEM) คำบรรยายในพรรษาประจำวัน [ก.ค.2498-ก.ย.2499]
- เรื่องการใช้สอย [22 ก.ค.2498] หน้า [41]-[48]...
   BIA6.3/21 เรื่องการเจ็บไข้ 24 ก.ค. 2498 ถึง 26 ก.ค. 2498ชิ้น (ITEM) คำบรรยายในพรรษาประจำวัน [ก.ค.2498-ก.ย.2499]
- เรื่องการเจ็บไข้ [24-26 ก.ค.2498] หน้า [49]-[65]
หมา...
   BIA6.3/21เรื่องอิริยาบถ 7 ส.ค. 2498 ถึง 16 ส.ค. 2498ชิ้น (ITEM) คำบรรยายในพรรษาประจำวัน [ก.ค.2498-ก.ย.2499]
- เรื่องอิริยาบถ [7-8-9-12-16 ส.ค.2498] หน้า [66]-[101]...
   BIA6.3/21เรื่องความไม่สนใจในศาสนา 17 ส.ค. 2499 ถึง 22 ส.ค. 2499ชิ้น (ITEM) คำบรรยายในพรรษาประจำวัน [ก.ค.2498-ก.ย.2499]
- เรื่องความไม่สนใจในศาสนา [17-18-22 ส.ค.2499]
หน้า [...
   BIA6.3/21เรื่องพุทธศาสนา กับการเป็นอยู่ประจำวัน 1 ก.ย. 2499ชิ้น (ITEM) คำบรรยายในพรรษาประจำวัน [ก.ค.2498-ก.ย.2499]
เรื่องพุทธศาสนา กับการเป็นอยู่ประจำวัน [1 ก.ย.2499]
ห...
   BIA6.3/21เรื่องความจำเป็นที่ต้องมีศาสนา 15 ก.ย. 2499ชิ้น (ITEM) คำบรรยายในพรรษาประจำวัน [ก.ค.2498-ก.ย.2499]
- เรื่องความจำเป็นที่ต้องมีศาสนา [15 ก.ย.2499] หน้า [13...