รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/19 สูตรของเว่ยหล่าง 30 ส.ค. 2497ชิ้น (ITEM) สูตรของเว่ยหล่าง [30 ส.ค.2497] หน้า [1]-[175]
หมายเหตุ มีซองเอกสารสีน้ำตาล จำนวน 1 ซอง...