รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/18คำปรารภพระธรรม 5 ก.ย. 2497ชิ้น (ITEM) คำปรารภพระธรรม [5 ก.ย.2497] หน้า [1]-[4]...