รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/16BUDDHIST CATECHISM เม.ย. 2497ชิ้น (ITEM) BUDDHIST CATECHISM [เม.ย.2497] หน้า [1]-[4]
หมายเหตุ เป็นสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (4 หน้า)
...
   BIA6.3/16BUDDHIST CATECHISM เม.ย. 2497ชิ้น (ITEM) BUDDHIST CATECHISM [เม.ย.2497] หน้า [1]-[37]...