รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/14พุทธศาสนากับสังคม 12 พ.ย. 2496ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนากับสังคม [12 พ.ย. 2496] หน้า [1]-[18]...