รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/11 "การตาย" ทางจิตใจ 30 ก.ค. 2495ชิ้น (ITEM) เรื่อง "การตาย" ทางจิตใจ [30 ก.ค.2495] หน้า [1]-[5]...