รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/10ชุมนุมเทศนา พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) ชุมนุมเทศนา [พ.ศ.2494-2500] หน้า [1]-[230]
หมายเหตุ มีบันทึกลายมือท่านพุทธทาส และท่านธรรมทาส จำนวน ...