รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/7ศาสนา วัฒนธรรม และปรัชญา ของอินเดียสมัยโบราณกาล พ.ศ. 2483ชิ้น (ITEM) ศาสนา วัฒนธรรม และปรัชญา ของอินเดียสมัยโบราณกาล [พ.ศ.2483] หน้า [1]-[21]
หมายเหตุ มีลายมือท่านพุทธท...