รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/5พุทธประวัติ ว่าด้วยประเทศสักกะ และศากยวงศ์ พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) ...
   BIA6.3/5พุทธประวัติ ว่าด้วยประเทศสักกะ และศากยวงศ์ 10 เม.ย. 2483ชิ้น (ITEM) ...
   BIA6.3/5พุทธประวัติ ว่าด้วยประเทศสักกะ และศากยวงศ์ (ซ้ำ) 10 เม.ย. 2483ชิ้น (ITEM) ...
   BIA6.3/5พุทธประวัติ ว่าด้วยประเทศสักกะ และศากยวงศ์ พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) ...
   BIA6.3/5พุทธประวัติ ว่าด้วยประเทศสักกะ และศากยวงศ์ พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) พุทธประวัติ ว่าด้วยประเทศสักกะ และศากยวงศ์ หน้า [1]-[26]...
   BIA6.3/5พุทธประวัติ ว่าด้วยประเทศสักกะ และศากยวงศ์ พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) พุทธประวัติ ว่าด้วยประเทศสักกะ และศากยวงศ์ [ พ.ศ. 2479 - 2485 ] หน้า [1]-[26]...
   BIA6.3/5ต้นฉบับตัวพิมพ์ ที่ท่านพุทธทาสเขียน คำนำ (10 เม.ย. 2483) พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) พุทธประวัติ ว่าด้วยประเทศสักกะ และศากยวงศ์ [ พ.ศ. 2479 - 2485 ]
- ต้นฉบับตัวพิมพ์ ที่ท่านพุทธทาสเขี...