รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/41.ต้นฉบับพิมพ์ดีด พุทธสาสนาประวัติ เล่ม 1 พุทธประวัติ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) พุทธประวัติ ว่าด้วยอินเดียก่อนพุทธกาล [พ.ศ.2479-2485]
- 1. ต้นฉบับพิมพ์ดีด พุทธสาสนาประวัติ เล่ม 1 ...
   BIA6.3/42. ต้นฉบับพิมพ์ดีด พุทธประวัติ ภาค ๑ ปุริมโพธิกถา เรื่องก่อนตรัสรู้ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) พุทธประวัติ ว่าด้วยอินเดียก่อนพุทธกาล [พ.ศ.2479-2485]
-2. ต้นฉบับพิมพ์ดีด พุทธประวัติ ภาค ๑ ปุริมโพ...
   BIA6.3/43. หนังสือ เรื่อง พุทธประวัติ ปริเฉทที่ 1 พระมหาเงื่อม อินทปัญโญ เรียบเรียง มหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิมพ์ครั้งที่ 1/2482 พ.ศ. 2482ชิ้น (ITEM) พุทธประวัติ ว่าด้วยอินเดียก่อนพุทธกาล [พ.ศ.2479-2485]
- 3. หนังสือ เรื่อง พุทธประวัติ ปริเฉทที่ 1 พ...
   BIA6.3/4พุทธประวัติ ว่าด้วยอินเดียก่อนพุทธกาล พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) พุทธประวัติ ว่าด้วยอินเดียก่อนพุทธกาล [พ.ศ.2479-2485]
หน้า [1]-[82]...
   BIA6.3/43.หนังสือ เรื่อง พุทธประวัติ ปริเฉทที่ 1 พระมหาเงื่อม อินทปัญโญ เรียบเรียง มหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิมพ์ครั้งที่ 1/2482 พ.ศ. 2482ชิ้น (ITEM) พุทธประวัติ ว่าด้วยอินเดียก่อนพุทธกาล [พ.ศ.2479-2485]
- 3. หนังสือ เรื่อง พุทธประวัติ ปริเฉทที่1 พร...
   BIA6.3/44. THE JOURNAL OF THE GREATER INDIA SOCIETY. VOL.VII (1940) EDITED BY U.N. GHOSHAL. พ.ศ. 2483ชิ้น (ITEM) พุทธประวัติ ว่าด้วยอินเดียก่อนพุทธกาล [พ.ศ.2479-2485]
- 4.THE JOURNAL OF THE GREATER INDIA SOCIETY....
   BIA6.3/45. ภาพทินสลักพุทธประวัติ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) พุทธประวัติ ว่าด้วยอินเดียก่อนพุทธกาล [พ.ศ.2479-2485]
- ภาพทินสลักพุทธประวัติ ขนาด 3"x5" ขาว - ดำ จ...
   BIA6.3/46. แผนที่ INDIA DURING THE TIME OF BUDDHA พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) พุทธประวัติ ว่าด้วยอินเดียก่อนพุทธกาล [พ.ศ.2479-2485]
- 6. แผนที่ INDIA DURING THE TIME OF BUDDHA จ...