รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/3 สุขกถา เรื่องความสุข 31 ม.ค. 2478ชิ้น (ITEM) เทศน์ 5 รายการ [31 ม.ค.2478-5 มิ.ย.2484]
- สุขกถา เรื่องความสุข [31 ม.ค.2478] หน้า [2]-[22]...
   BIA6.3/3ศึกษากถา 16 มี.ค. 2479ชิ้น (ITEM) เทศน์ 5 รายการ [31 ม.ค.2478 - 5 มิ.ย.2484]
- ศึกษากถา [16 มี.ค. 2479] หน้า [23]-[32]...
   BIA6.3/3ปรหิตกถา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เทศน์ 5 รายการ [31 ม.ค.2478 - 5 มิ.ย.2484]
- ปรหิตกถา หน้า [33]-[37]...
   BIA6.3/3ฆราวาสธรรมกถา 5 มิ.ย. 2484ชิ้น (ITEM) เทศน์ 5 รายการ [31 ม.ค.2478 - 5 มิ.ย.2484]
- ฆราวาสธรรมกถา [5 มิ.ย.2484] หน้า [38]-[52]...