รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.3/1บุพพภาคแห่งการตามรอยพระอรหันต์ 28 ส.ค. 2475ชิ้น (ITEM) บุพพภาคแห่งการตามรอยพระอรหันต์ [28 ส.ค.2475] หน้า [1]-[51]...