รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.2/20เขียนมา - ตอบไป พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) เขียนมา - ตอบไป [พ.ศ.2480 - 2513] หน้า [1]-[91]...