รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.2/17คำกล่าวกรวดน้ำ แผ่ส่วนกุศล พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- คำกล่าวกรวดน้ำ แผ่ส่วนกุศล หน้า [1]-[2]...
   BIA6.2/17คติธรรม โดย ก. สุทธจิตต์ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- คติธรรม โดย ก. สุทธจิตต์ หน้า [3]-[4]...
   BIA6.2/17อุดมคติแห่งการครองเรือน โดยลักษณ์ บัวพุช พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- อุดมคติแห่งการครองเรือน โดย ลักษณ์ บัวพุช หน้า [5]-[6]...
   BIA6.2/17ตอบปริศนาโคลงทาย โดย วัณโณภาส พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- ตอบปริศนาโคลงทาย โดย วัณ โฌภาส หน้า [7]-[19]
...
   BIA6.2/17"กำแพงพิลาป" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- "กำแพงพิลาป" หน้า [20]...
   BIA6.2/17นิพพาน ของ พระพุทธเจ้า จากเรื่อง THE NIRVANA OF THE BUDDHA BY DR. GEORGE GRIMM (จาก น.ส.พ. รายเดือน "มหาโพธิ" เล่มที่ 50 หน้า 37 ประจำเดือน มกราคม 2475) แปลโดย บ.ช.เขมาภิรัต พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- นิพพาน ของ พระพุทธเจ้า จากเรื่อง THE NIRVANA OF THE BUDDH...
   BIA6.2/17พระพุทธเจ้า และพระพุทธปรัชญา โดยจำกัด พลางกูร พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- พระพุทธเจ้า และพระพุทธปรัชญา โดย จำกัด พลางกูร
หน้า [30...
   BIA6.2/17สารจากวัดศักดิ์คุณาราม โดย มงคล ศรีประวรรณี ภิกษุ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- สารจากวัดศักดิ์คุณาราม โดย มงคล ศรีประวรรณี ภิกษุ
หน้า ...
   BIA6.2/17"พระไตรปิฏกแปลไทย สำหรับนักศึกษาหนุ่ม" สูตต์ที่ 2 พระบาลีสามัญญสูตต์ (สูตต์ที่ 2 แห่ง ทีฆนิกาย พระไตรปิฏก เล่ม 9) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- "พระไตรปิฏกแปลไทย สำหรับนักศึกษาหนุ่ม" สูตต์ที่ 2 พระบาลี...
   BIA6.2/17คำพระพุทธพจน์ทำนาย พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- คำพระพุทธพจน์ทำนาย หน้า [73]-[74]...
   BIA6.2/17สวนโมกขพลาราม พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- สวนโมกขพลาราม หน้า [75]...
   BIA6.2/17ข้อความเบื้องต้น คำว่า "พุทธะ" "ธรรม" "สังฆะ" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- ข้อความเบื้องต้น คำว่า "พุทธะ" "ธรรม" "สังฆะ" หน้า [76]-[...
   BIA6.2/17พระพุทธวจนะ หรือ ความจริงอันประเสริฐ 4 อย่าง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- พระพุทธวจนะ หรือ ความจริงอันประเสริฐ 4 อย่าง หน้า [80]-[8...
   BIA6.2/17คนละอารมณ์ โดย จนฺท โชโตภิกขุ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- คนละอารมณ์ โดย จนฺท โชโตภิกขุ หน้า [84]-[88]
...
   BIA6.2/17จิตต์ไม่รู้จักกายตามเป็นจริง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- จิตต์ไม่รู้จักกายตามเป็นจริง หน้า [89]-[91]...
   BIA6.2/17ความสุขเป็นยอด แห่งความปรารถนา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- ความสุขเป็นยอด แห่งความปรารถนา หน้า [92]-[100]...
   BIA6.2/17คำอธิบายทุติยจตุกละ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- คำอธิบายทุติยจตุกละ หน้า [101]-[143]
หมายเหตุ เอกสารชำรุ...
   BIA6.2/17โครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ในประเทศไทย พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- โครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ในประเทศไทย
หน้า [...
   BIA6.2/17คะแนนเสียงฝ่ายอนัตตราทีโดย คัมภีระ ภิกขุ อรัญญิกวตตะ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- คะแนนเสียงฝ่ายอนัตตราทีโดย คัมภีระ ภิกขุ อรัญญิกกวดตะ
หน...
   BIA6.2/17ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ โดยวินัย วรรณรัตน์ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ โดย วินัย วรรณรัตน์ หน้า [151]-[154...
   BIA6.2/17มิตร โดย " ผ. ฐิติปญโญ ภิกขุ" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- มิตร โดย "ผ. ฐิติปญโญ ภิกขุ" หน้า [155]-[156]...
   BIA6.2/17หน้าที่ การงาน โดยสามเณร อำนวย สรีนาค พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- หน้าที่ การงาน โดย สามเณร อำนวย สรีนาค หน้า [157]-[158]...
   BIA6.2/17วาจา โดย สามเณร จวน พุธดำ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- วาจา โดย สามเณร จวน พุธดำ หน้า [159]-[160]...
   BIA6.2/17เด็กเล่นโคลน การสนทนาระหว่างท่านธัมสถิตย์และท่านมิตตสีล โดย โยธกา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- เด็กเล่นโคลน การสนทนาระหว่างท่านธัมสถิตย์และท่านมิตตสีล โ...
   BIA6.2/17ย้อมฝาด หรือย้อมสี พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- ย้อมฝาด หรือย้อมสี หน้า [169]...
   BIA6.2/17วิธีสอนให้ทำใจเป็นสมาธิอย่างง่าย ของอุบาสิกาสัมฤทธิ์สังขสุวรรณ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- วิธีสอนให้ทำใจเป็นสมาธิอย่างง่าย ของอุบาสิกาสัมฤทธิ์สังขส...
   BIA6.2/17จริง - กับ - ไม่จริง โดยสุริโยทัย พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- จริง - กับ - ไม่จริง โดย สุริโยทัย หน้า [172]-[173]...
   BIA6.2/17อิตาเลีย คือ อินเดีย (ITALIA IS INDIA) โดย ท่านโลกนาถ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- อิตาเลีย คือ อินเดีย (ITALIA IS INDIA) โดย ท่าน โลกนาถ
ห...
   BIA6.2/17อัตตาธิปไตย ธรรมาธิปไตย โลกาธิปไตย พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- อัตตาธิปไตย ธรรมาธิปไตย โลกาธิปไตย หน้า [177]...
   BIA6.2/17"มีความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- "มีความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด" หน้า [178]...
   BIA6.2/17"รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- "รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี" หน้า [179]...
   BIA6.2/17"คนใดคนหนึ่งผู้ ใจฉกรรจ์"..... พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นแบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- "คนใดคนหนึ่งผู้ ใจฉกรรจ์".... หน้า [181]-[182]...
   BIA6.2/17ชื่อสวนโมกขพลาราม... พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- ชื่อสวนโมกขพลาราม... หน้า [183]...
   BIA6.2/17วชิระปัญญาปรามิตาสูตร์ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- วชิระปัญญาปรามิตาสูตร์ หน้า [184]-[196]...
   BIA6.2/17จะทำอย่างไรประชาชนจึงจะมีความผาสุข พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- จะทำอย่างไรประชาชนจึงจะมีความผาสุข หน้า [197]-[204]...
   BIA6.2/17ธรรมเบ็ดเตล็ด พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- ธรรมเบ็ดเตล็ด หน้า [205]...
   BIA6.2/17เบ็ดเตล็ด พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [ม.ท.]
- เรื่อง เบ็ดเตล็ด หน้า [206]-[215] ...