รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.2/16พุทธวิทยา โดย พระยาประมวญวิชาพูล พ.ศ. 2498ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- พุทธวิทยา โดย พระยาประมวญวิชาพูล [พ.ศ.2498]
หมา...
   BIA6.2/16สิกขาบท 8 ประการ พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- สิกขาบท 8 ประการ [พ.ศ.2497]
หมายเหตุ เป็นสมุดจด...
   BIA6.2/16เพชรของชาติ โดยพระอริยนันทมุนี (พุทธทาสภิกขุ) พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- เพชรของชาติ โดยพระอริยนันทมุนี (พุทธทาสภิกขุ) [พ...
   BIA6.2/16อุปสรรคแห่งสำนึกปฏิบัติธรรม พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นแบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- อุปสรรคแห่งสำนึกปฏิบัติธรรม [พ.ศ.2497] หน้า [4]-...
   BIA6.2/16ขอเชิญชวนชาวพุทธเตรียมฉลองส่งพุทธศาสนายุกาลด้วยการสังคายนตัวเอง (ลดชั้นหรือเลื่อนชั้นตนเองในตรงตามที่เป็นจริงอย่างสะอาด) โดย พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- ขอเชิญชวนชาวพุทธเตรียมฉลองส่งพุทธศาสนายุกาลด้วยก...
   BIA6.2/16เยื่ยมประเทศพม่า ของพระนารทะเถระ แห่งลังกา นายกสมาคมพุทธวิหาร กรุงลอนดอน พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- เยี่ยมประเทศพม่า ของพระนารทะเถระ แห่งลังกา นายกส...
   BIA6.2/16คู่มือวิชาครู โดย เพลิน สุชีโว พ.ศ. 2498ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- คู่มือวิชาครู โดย เพลิน สุชีโว [พ.ศ.2498] หน้า [...
   BIA6.2/16ความไม่ประมาท โอวาทของพระอริยนันทมุนี (พุทธทาสภิกขุ) บันทึกโดย พระมหาชวินทร์ อฺจจาทโร พ.ศ. 2498ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- ความไม่ประมาท โอวาทของพระอริยนันทมุนี (พุทธทาสภิ...
   BIA6.2/16มี "จริง" หรือ ? พ.ศ. 2498ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- มี "จริง" หรือ ? [พ.ศ.2498] หน้า [58]-[59]...
   BIA6.2/16จิตล้น โดย ผ่อง มิลินทางกูร พ.ศ. 2498ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- ที่ตั้งของจิตมีอยู่ที่ไหน [พ.ศ.2498] หน้า [60]-[...
   BIA6.2/16การพระสาสนาในภาคใต้ โดย พ.ต.อ. พัฒน์ นีลวัฒนานนท์ พ.ศ. 2498ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- การพระสาสนาในภาคใต้ โดย พ.ต.อ.พัฒน์ นีลวัฒนานนท์...
   BIA6.2/16โธนา โดย เกสโร ภิกขุ พ.ศ. 2498ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- โธนา โดย เกสโร ภิกขุ [พ.ศ.2498] หน้า [82]-[84]...
   BIA6.2/16 พ.ศ. 2498ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- "จงช่วยกันปราบยักษ์เถิดพี่น้องชาวพุทธ" โดย พระใบ...
   BIA6.2/16"ลัทธิการเมืองในพุทธศาสนา" โดยชิตวโร ภิกขุ พ.ศ. 2498ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- "ลัทธิการเมืองในพุทธศาสนา" โดยชิตวโร ภิกขุ [พ.ศ....
   BIA6.2/16บทความของเยาวชน เรื่อง ความทุกข์ต้องซื้อ-ความสุขได้เปล่า โดย บุญยวง พัฒนุ่น พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- บทความของเยาวชน เรื่อง ความทุกข์ต้องซื้อ-ความสุข...
   BIA6.2/16การอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ในทัศนะของผู้อยู่ในวัยสูงอายุ โดย กิตฺติโชโต ภิกขุ (จันทร์ สมบูรณ์กุล) พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- การอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ในทัศนะของผู้อยู่ในวัยส...
   BIA6.2/16ขันธ์ห้า. พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- ขันธ์ห้า. [พ.ศ.2500] หน้า [110]-[112]...
   BIA6.2/16"จิต" โดย เพรียง โรจนจรัส พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- "จิต" โดย เพรียง โรจนจรัส [พ.ศ.2500] หน้า [113]-...
   BIA6.2/16อนุสารการศาสนาก้าวหน้า ในด้านเกี่ยวกับทฤษฏีแห่งความเชื่อและการสร้างเสริมสังคมมนุษย์ฉบับที่ 1 13 พ.ค. 2500ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- อนุสารการศาสนาก้าวหน้า ในด้านเกี่ยวกับทฤษฏีแห่งค...
   BIA6.2/16ความหวังของโลก (HOPE FOR THE WORLD) โดย ปรียา ทัสสี สุคตนันทะ (จาก น.ส.พ. มหาโพธิ์ ฉบับเดือน สิงหาคม 2501) แปล โดย ภิภขุ อภิญญานันทะ ส.ค. 2501ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- ความหวังของโลก (HOPE FOR THE WORLD) โดย ปรียา ทั...
   BIA6.2/16วิธีช่วยตัวเองในเวลาเจ็บไข้ โดย พระสุวรรณโมลี 14 เม.ย. 2501ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- วิธีช่วยตัวเองในเวลาเจ็บไข้ โดย พระสุวรรณโมลี [1...
   BIA6.2/16ระบบชีวิต ฉบับ เจริญรอยพระพุทธทาส โดย นายแก้ว กันตศรี พ.ศ. 2505ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2497-2505]
- ระบบชีวิต ฉบับเจริญรอยพระพุทธทาส โดย นายแก้ว กัน...