รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.2/15พระเจ้าสร้างโลก โดย "รักธรรมยิ่งชีพ" พ.ศ. 2484ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- พระเจ้าสร้างโลก โดย "รักธรรมยิ่งชีพ" [พ.ศ.2484] ...
   BIA6.2/15การบำรุงและส่งเสริมศาสนา โดยนายชำนาญ สีลงพงษ์ พ.ศ. 2484ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- การบำรุงและส่งเสริมศาสนา โดยนายชำนาญ สีลงพงษ์ [พ...
   BIA6.2/15 เรื่องกรรมของสัตว์? พ.ศ. 2484ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- บทความ 4 เรื่องของ สุมโนภิกขุ ประกอบด้วย [พ.ศ.24...
   BIA6.2/15การสมาธิภาวนา พ.ศ. 2484ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- บทความ 4 เรื่องของ สุมโนภิกขุ ประกอบด้วย [พ.ศ.24...
   BIA6.2/15พุทธสาสนาวันนี้ พ.ศ. 2484ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- บทความ 4 เรื่องของ สุมโนภิกขุ ประกอบด้วย [พ.ศ.24...
   BIA6.2/15ศรัทธากับปัญญา โดย พระยาประมวญวิชาพูล พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนที่ส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- ศรัทธากับปัญญา โดย พระยาประมวญวิชาพูล [พ.ศ.24...
   BIA6.2/15คนเกิดมาเพื่ออะไร? โดย ลำดวน เริดสบุตร พ.ศ. 2486ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- คนเกิดมาเพื่ออะไร? โดย ลำดวน เริดสบุตร [พ.ศ.2486...
   BIA6.2/15ความเห็นเรื่อง สันโดส [สันโดษ] โดย นายพร้อม สาระสาลิน พ.ศ. 2486ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- ความเห็นเรื่อง สันโดส [สันโดษ] โดย นายพร้อม สาระ...
   BIA6.2/15อนัตตา-บังคับไม่ได้ โดยประเสริฐ ทรัพย์สุนทร พ.ศ. 2487ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- อนัตตา-บังคับไม่ได้ โดยประเสริฐ ทรัพย์สุนทร [พ.ศ...
   BIA6.2/15ความยึดถือ โดย นายวินัย วรรณรัตน์ พ.ศ. 2487ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- ความยึดถือ โดย นายวินัย วรรณรัตน์ [พ.ศ.2487]
ห...
   BIA6.2/15ความสงบ พ.ศ. 2487ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- บทความ 3 เรื่อง ของ พระยาประมวญวิชาพูล ประกอบด้ว...
   BIA6.2/15การปฏิเสธ-อัตตาเป็นไฉน พ.ศ. 2487ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- บทความ 3 เรื่อง ของ พระยาประมวญวิชาพูล ประกอบด้ว...
   BIA6.2/15อุปาทานและสมมติ พ.ศ. 2487ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- บทความ 3 เรื่อง ของ พระยาประมวญวิชาพูล ประกอบด้ว...
   BIA6.2/15การปรับพุทธสาสนาในภาคเหนือ (พ.อ.น. สารานุประพันธ์ อธิบดีกรมการสาสนา บรรยายแด่ที่ประชุมสงฆ์ในภาคเหนือ ณ จ. เชียงราย พ.ศ. 2488ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- การปรับพุทธสาสนาในภาคเหนือ (พ.อ.น. สารานุประพันธ...
   BIA6.2/15เตือนตนให้ช่วยตน โดยท่านปัญญานันทะ 7 ก.พ. 2491ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- เตือนตนให้ช่วยตน โดยท่านปัญญานันทะ [7 ก.พ.2491] ...
   BIA6.2/15เหตุไรพระพุทธสาสนาจึงไม่แพร่หลาย? โดย เจษฏา จงจิตร ส.ค. 2491 ถึง ก.ย. 2491ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- เหตุไรพระพุทธสาสนาจึงไม่แพร่หลาย? โดย เจษฏา จงจิ...
   BIA6.2/15หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 359/2491 เรื่องให้ตำรวจมีหน้าที่อบรมสั่งเสนอประชาชนและอบรมตามโรงเรียน 1 พ.ย. 2491ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 359/2491 เรื่องให้ตำรว...
   BIA6.2/15"ใครจะเป็นผู้สร้างเมืองเด็ก?....." (จากหนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษ ศุกร์ที่ 24 ม.ค. 2492) 24 ม.ค. 2492ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- "ใครจะเป็นผู้สร้างเมืองเด็ก?....." (จากหนังสือพิ...
   BIA6.2/15จงมองดูตัวของท่านเอง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผูเขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- จงมองดูตัวของท่านเอง หน้า [127]-[128]...
   BIA6.2/15บทความ ของ อ. หลังสวน พ.ศ. 2492ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- บทความ ของ อ.หลังสวน [พ.ศ.2492] หน้า [129]-[131]...
   BIA6.2/15ทางสายกลาง พ.ศ. 2492ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- ทางสายกลาง [พ.ศ.2492] หน้า [132]-[139]...
   BIA6.2/15 พ.ศ. 2492ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- "อังสะ สมัยปรมาณู" โดย เขมรโต ภิกขุ [พ.ศ.2492]
...
   BIA6.2/15"พระสงฆ์" โดยขุนวิจารณ์จรรยา 4 ม.ค. 2493ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- "พระสงฆ์" โดยขุนวิจารณ์จรรยา [4 ม.ค.2493]
หน้า...
   BIA6.2/15ข้อสังเกตบางประการ เรื่อง การศึกษาวิปัสนาธุระประกาศองค์การศึกษา เรื่อง ระเบียบวิปัสสนาธุระ โดย เขมจารี ภิกขุ ก.พ. 2493ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- ข้อสังเกตบางประการ เรื่อง การศึกษาวิปัสนาธุระประ...
   BIA6.2/15ข่าวนาวี พีธีการหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ขนาดเล็ก) (จากนาวิกศาสตร์ ปีที่ 34 เล่ม 2 ก.พ. 2494) 2 ก.พ. 2494 ถึง 2 ก.พ. 2492ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- ข่าวนาวี พิธีการหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน...
   BIA6.2/15ครองชีพอย่างชาวพุทธ โดย ธรรมทาส พานิช พ.ศ. 2494ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- ครองชีพอย่างชาวพุทธ โดย ธรรมทาส พานิช [พ.ศ.2494]...
   BIA6.2/15ธรรมชาติ คืออะไร พ.ศ. 2495ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- ธรรมชาติ คืออะไร [พ.ศ.2495] หน้า [168]-[176]
หม...
   BIA6.2/15เรื่องคัดจาก พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- เรื่องคัดจาก "พุทธศาสนาลัทธิอริยมรรค" บางตอน โดย...
   BIA6.2/15บวชทำไม. โดยเขมภทฺโท ภิกขุ (สมพร นาคะสิงห์) พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- บวชทำไม. โดยเขมภทฺโท ภิกขุ (สมพร นาคะสิงห์) [พ.ศ...
   BIA6.2/15มองดูตัวเอง. โดย ธมฺมโชโต ภิกขุ (มโนช จินตนพันธ์) พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- มองดูตัวเอง. โดย ธมฺมโชโต ภิกขุ (มโนช จินตนพันธุ...
   BIA6.2/15ความมุ่งหมายแห่งการบวชของข้าพเจ้า โดย สุวณฺโณ ภิกขุ (สกล เวชสุวรรณ) พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- ความมุ่งหมายแห่งการบวชของข้าพเจ้า โดย สุวณฺโณ ภิ...
   BIA6.2/15จุดเริ่มต้นของนิพพาน พ.ศ. 2496ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องต้นฉบับของผู้เขียนส่งมา [พ.ศ.2484-2496]
- จุดเริ่มต้นของนิพพาน [พ.ศ.2496] หน้า [211]-[217]...