รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.2/13ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 23 พ.ศ. 2498ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 23,25,37 [พ.ศ.2498-2512]
-ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 23 ...
   BIA6.2/13ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 25 พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 23,25,37 [พ.ศ.2498-2512]
- ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 25...
   BIA6.2/13ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 37 พ.ศ. 2512ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 23,25,37
[พ.ศ.2498 - 2512]
- ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที...