รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.2/11ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 12 พ.ศ. 2487ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 10,12,17,19,20
[พ.ศ.2485-2495]
- ปีที่ 12 [พ.ศ.2487] หน้า [41]...
   BIA6.2/11ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 17 พ.ศ. 2492ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 10,12,17,19,20
[พ.ศ.2485-2495]
- ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ป...
   BIA6.2/11ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 19 พ.ศ. 2494ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 10,12,17,19,20
[พ.ศ.2485-2495]
- ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ...
   BIA6.2/11ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 20 พ.ศ. 2495ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 10,12,17,19,20
[พ.ศ.2485 - 2495]
- ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสน...
   BIA6.2/11ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 10 พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 10,12,17,19,20
[พ.ศ.2485 - 2495]
- ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสน...