รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.2/10ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 9 พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2484ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 9 พ.ศ.2484 [พ.ศ.2484]
หน้า [1]-[180]
หมายเหตุ เอกสารซ้ำ หน้า [8...