รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.2/8ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 7 พ.ศ. 2482 พ.ศ. 2482ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 7 พ.ศ.2482 [พ.ศ.2482]
หน้า [1]-[307]
หมายเหตุ เอกสารซ้ำ หน้า [6...