รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.2/7ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 6 พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2481ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 6 พ.ศ.2481 [พ.ศ.2481]
หน้า [1]-[401]...