รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.2/6ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 5 พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2480ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 5 พ.ศ.2480 [พ.ศ.2480]
หน้า [1]-[80]...