รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.2/5ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 4 พ.ศ. 2479 พ.ศ. 2479ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 4 พ.ศ.2479 [พ.ศ.2479]
หน้า [1]-[98]...