รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.2/2ไตรปิฏกแปลไทย พ.ศ. 2476ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 1 พ.ศ.2476 [พ.ศ.2476]
- ไตรปิฏกแปลไทย จำนวน 1 เล่ม (54 หน้า) หน้...
   BIA6.2/2ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 1 พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2476ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 1 พ.ศ.2476 [พ.ศ.2476]
หน้า [1]-[179]...
   BIA6.2/2เรื่องทั่วไป พ.ศ. 2476ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ 1 พ.ศ.2476 [พ.ศ.2476]
- เรื่องทั่วไป จำนวน 1 เล่ม (15 หน้า) หน้า...