รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.2/1สมุดสารบัญ หนังสือพิมพ์พุทธสาสนาตั้งแต่ พ.ศ. 2476 - 2494 จำนวน 1 เล่ม (ชำรุด) พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2494ชิ้น (ITEM) รูปแบบการจัดทำหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2476]
- สมุดสารบัญ หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ตั้งแต่ พ.ศ.2476 ...
   BIA6.2/1รูปแบบการจัดทำหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา พ.ศ. 2476ชิ้น (ITEM) รูปแบบการจัดทำหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2476]
หน้า [1]-[4]
หมายเหตุ มีบันทึกลายมือซองจดหมาย เรื่...