รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/30ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม ( ส - ฮ ) พ.ศ. 2533แฟ้ม ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (ส - ฮ) [พ.ศ.2533]...
   BIA6.1/30ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม ( ส - ฮ ) พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (ส - ฮ) [พ.ศ.2533] หน้า [1]-[212]...