รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/29ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม ( ธ - ผ ) พ.ศ. 2533แฟ้ม ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม ( ธ - ผ ) [ พ.ศ. 2533 ] หน้า [1]-[177]...
   BIA6.1/29ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (พ - ศ) พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (พ - ศ) [พ.ศ.2533] หน้า [1]-[177]...
   BIA6.1/29ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม ( ธ - ผ ) พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม ( ธ - ผ ) [ พ.ศ. 2533 ] หน้า [1]-[177]...