รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/28ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม ( ธ - ผ ) พ.ศ. 2533แฟ้ม ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (ธ - ผ) [พ.ศ.2533]...
   BIA6.1/28ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม ( ธ - ผ ) พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (ธ - ผ) [พ.ศ.2533] หน้า [1]-[176]...