รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/27ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม ( ก - ท ) พ.ศ. 2533แฟ้ม ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (ก-ท) [พ.ศ.2533]...
   BIA6.1/27ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม ( ก - ท ) พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (ก-ท) [พ.ศ.2533] หน้า [1]-[219]...