รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/26ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (โครงการ ข้อตกลง หลักการ จัดทำ) พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2533แฟ้ม ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (โครงการ ข้อตกลง หลักการ จัดทำ)
[พ.ศ.2530-2533] ...
   BIA6.1/26ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (โครงการ ข้อตกลง หลักการ จัดทำ) พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (โครงการ ข้อตกลง หลักการ จัดทำ)
[พ.ศ.2530-2533] หน้า [1]-[81]...