รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/25สารบาญธรรมโฆษณ์ ภาษาจีน (สำเนา) พ.ศ. 2527แฟ้ม สารบาญธรรมโฆษณ์ ภาษาจีน (สำเนา) [พ.ศ.2527]...
   BIA6.1/25สารบาญธรรมโฆษณ์ ภาษาจีน (สำเนา) พ.ศ. 2527ชิ้น (ITEM) สารบาญธรรมโฆษณ์ ภาษาจีน (สำเนา) [พ.ศ.2527] หน้า [1]-[71]...