รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/24๒. ปทนานุกรมอริยสัจจากพระโอษฐ์ พ.ศ. 2527แฟ้ม ๒. ปทนานุกรมอริยสัจจากพระโอษฐ์ [พ.ศ.2527]...
   BIA6.1/24๒. ปทนานุกรมอริยสัจจากพระโอษฐ์ พ.ศ. 2527ชิ้น (ITEM) ๒. ปทนานุกรมอริยสัจจากพระโอษฐ์ [พ.ศ.2527] หน้า [1]-[380]...