รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/22๔๒ค. หัวข้อธรรมในคำกลอน และบทประพันธ์ของสิริวยาส พ.ศ. 2529แฟ้ม ๔๒ค. หัวข้อธรรมในคำกลอน และบทประพันธ์ของสิริวยาส [พ.ศ.2529]...