รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/18๑๘ฉ. เมื่อธรรมครองโลก พ.ศ. 2523แฟ้ม ๑๘ฉ. เมื่อธรรมครองโลก [ พ.ศ. 2523 ] หน้า [1]-[324]...
   BIA6.1/18๑๘ฉ. เมื่อธรรมครองโลก พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) ๑๘ฉ. เมื่อธรรมครองโลก [ พ.ศ. 2523 ] หน้า [1]-[324]...