รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/17๔ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ พ.ศ. 2521แฟ้ม ๔ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ [พ.ศ.2521] ประกอบด้วย
- ต้นฉบับลายมือบันทึกภายในเล่ม จำนวน 1 เล่ม
(363 ห...
   BIA6.1/17 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) ๔ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ [พ.ศ.2521] ประกอบด้วย
- ต้นฉบับลายมือบันทึกภายในเล่ม จำนวน 1 เล่ม
(362...
   BIA6.1/17๔. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) ๔. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ [พ.ศ.2521] หน้า [1]-[16]...