รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/14๑๘ค. อริยศิลธรรม พ.ศ. 2520แฟ้ม ๑๘ค. อริยศิลธรรม [พ.ศ.2520]...
   BIA6.1/14๑๘ค. อริยศีลธรรม พ.ศ. 2520ชิ้น (ITEM) ๑๘ค. อริยศิลธรรม [พ.ศ.2520] หน้า [1]-[81]...