รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/13๑๔. ปฏิปทาปริทรรศน์ พ.ศ. 2519แฟ้ม ๑๔. ปฏิปทาปริทรรศน์ [พ.ศ.2519]...
   BIA6.1/13ปฏิปทาปริทรรศน์ พ.ศ. 2519ชิ้น (ITEM) ๑๔. ปฏิปทาปริทรรศน์ [พ.ศ.2519] หน้า [1]-[29]...