รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/12๓๗. ค่ายธรรมบุตร พ.ศ. 2518แฟ้ม ๓๗. ค่ายธรรมบุตร [พ.ศ.2518]...
   BIA6.1/12ค่ายธรรมบุตร พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) ๓๗. ค่ายธรรมบุตร [พ.ศ.2518] หน้า [1]-[162]...