รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/10๑๖. ตุลาการริกธรรม เล่ม ๑ พ.ศ. 2517แฟ้ม ๑๖. ตุลาการิกธรรม เล่ม ๑ [พ.ศ.2517]...
   BIA6.1/10๑๖. ตุลาการริกธรรม เล่ม ๑ พ.ศ. 2517ชิ้น (ITEM) ๑๖. ตุลาการิกธรรม เล่ม ๑ [พ.ศ.2517] หน้า [1]-[76]...