รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/9พุทธจริยา พ.ศ. 2517แฟ้ม ๑๑. พุทธจริยา [พ.ศ.2517]
หมายเหตุ มีเอกสารซ้ำ หน้า [571]-[574]...
   BIA6.1/9พุทธจริยา พ.ศ. 2517ชิ้น (ITEM) ๑๑. พุทธจริยา [พ.ศ.2517] หน้า [1]-[574]
หมายเหตุ มีเอกสารซ้ำ หน้า [571]-[574]...