รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/7ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ พ.ศ. 2517แฟ้ม ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ [พ.ศ.2517]...
   BIA6.1/7ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ พ.ศ. 2517ชิ้น (ITEM) ๓. ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ [พ.ศ.2517] หน้า [1]-[67]...