รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/3พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ พ.ศ. 2513แฟ้ม ๑. พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ [พ.ศ.2513]
หมายเหตุ มีเอกสารซ้ำตั้งแต่ หน้า [83]-[130]
มีหนังสือชื่อปรมั...
   BIA6.1/3พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) ๑. พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ [พ.ศ.2513] หน้า [1]-[289]หมายเหตุ มีเอกสารซ้ำตั้งแต่ หน้า [83]-[130]
มีหน...