รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA6.1/2ต้นฉบับคำนำ ธรรมโฆษณ์  พ.ศ. 2513-2536 พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2536แฟ้ม ต้นฉบับคำนำ ธรรมโฆษณ์ พ.ศ.2516-2536 [พ.ศ.2513-2536]...
   BIA6.1/2ต้นฉบับคำนำ ธรรมโฆษณ์ พ.ศ. 2513-2536 พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับคำนำ ธรรมโฆษณ์ พ.ศ.2516-2536 [พ.ศ.2513-2536]
หน้า [1]-[54]...