รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.4/6BUDDHADASA ON ECONOMICS an interier with BUDDHASASA BHIKKHU พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) BUDDHADASA ON ECONOMICS an interier with BUDDHASASA BHIKKHU [ ม.ท.]
หมายเหตุ - Interviewed by...