รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.4/5บทสัมภาษณ์ พุทธทาสภิกขุ เรื่องพุทธศาสนากับสังคมไทย 30 มิ.ย. 2522ชิ้น (ITEM) บทสัมภาษณ์ พุทธทาสภิกขุ เรื่องพุทธศาสนากับสังคมไทย [ 30 มิ.ย. 2522 ] หน้า [1]-[15]
หมายเหตุ สัมภา...